Stöd

Vi köp av komplett solcellsanläggning så bistår vi med nedanstående ansökningar samt anmälan till nätägare och elleverantör. Gäller även vid köp av solcellsanläggning utan montage.

Investeringsstöd

Ansökan om statligt stöd till solceller (investeringsstöd) kan göras av alla som har ett solcellssystem kopplat till elnätet. Stödnivån är maximalt 30 procent till företag samt högst 20 procent till övriga och kan erhållas för hela investeringskostnaden (även monteringskostnaden).
För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till länsstyrelsen:

  • för företag: innan projektet påbörjats
  • för sökande som inte är ett företag: inom 6 månader från det att projektet påbörjats.

Läs mer om investeringsstöd

Rot till solcellsanläggningar

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen, dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot.

Rot-avdraget för solcellsinstallationer beräknas enligt en schablon på 30% av totalbeloppet. ROT-avdraget from 2016 är 30% av den beräknade arbetskostnaden. Beräknas enligt formel: Totalbelopp x 0.3 x 0.3.

Rot ges i mån av ditt skatteutrymme, maximalt kan 50 000:- fås per maka/make per år.

Läs mer om Rot till solcellsanläggningar

Skattereduktion för överskottsel som matas till elnätet

Du har möjlighet att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet med 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.

Man kan inte få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattereduktion på de 5000 kWh över uttaget.

För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Läs mer om skattereduktion för överskottsel

Att sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till nätägare/elhandelsföretag. Olika nätägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent.

Nätnytta är en rörlig intäkt som solelsproducenten får från nätägaren för sin överskottsel, typiskt 5-7 öre/kWh.

Läs mer om att sälja överskottsel

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet fungerar så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Producenterna kan sälja elcertifikaten till elleverantörer som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

Läs mer om elcertifikat