Rot till solcellsanläggningar

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen, dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot.

Rot-avdraget för solcellsinstallationer beräknas enligt en schablon på 30% av totalbeloppet. ROT-avdraget from 2016 är 30% av den beräknade arbetskostnaden. Beräknas enligt formel: Totalbelopp x 0.3 x 0.3.

Rot ges i mån av ditt skatteutrymme, maximalt kan 50 000:- fås per maka/make per år.